Cànon de l’Aigua

You are currently viewing Cànon de l’Aigua

Ampliació dels trams del cànon de l’Aigua

El cànon de l’aigua és una part de la factura de l’aigua que es paga per sufragar una part de les despeses de les depuradores, potabilitzadores, la xarxa de transport de l’aigua … i, en definitiva, per la millora de la qualitat de l’aigua i la preservació del medi ambient.

El cànon té un fort component ecològic, i és per això que grava l’ús real o potencial de l’aigua i la contaminació que, una vegada utilitzada, es pugui produir.

Però l’any 2005, aquest cànon, es va modificar amb l’objectiu de promoure un consum més sostenible i responsable de l’aigua industrial i domèstica; per fomentar l’ús més eficient d’aquest recurs i un repartiment més equitatiu dels seus costos.

En l’àmbit domèstic es premia el consum eficient amb un preu més baix, mentre que l’excés de consum té un cost més elevat.

Els principals canvis aplicats en el cànon aplicable als usos domèstics són, per una banda, la introducció d’un tercer tram de gravamen (a partir de l’1 de gener de 2005), i per l’altra, l’adequació de la base imposable a la dotació bàsica per habitatge (a partir de l’1 d’abril de 2005).

Per calcular l’import que s’ha de pagar en concepte de cànon es considera que a cada habitatge hi viuen 3 persones i es fa mitjançant uns trams.

El primer tram va de 0 a 30m3; és a dir aquelles cases que no superin els 30m3 al trimestre pagaran l’aigua a un “preu baix”.

El segon tram va dels 30 als 54m3; totes les llars que passin d’un consum de 30m3 pagaran els primers 30m3 a un “preu baix” i la resta una mica més cars.

El tercer tram comença als 54m3; totes les cases que sobrepassin els 54m3, pagaran els metres que sobrepassin a un preu car (els primers 30m3 a un preu baix, dels 30 als 54m3 a un preu més elevat i la resta a un preu car).

Ara bé, les famílies o unitats de convivència de més de tres persones que ho sol·licitin a la seva entitat subministradora (Ajuntament o Agència Catalana de l’Aigua), sempre i quan compleixin uns requisits, obtindran 3m3 addicionals al mes al preu del primer tram (9m3 al trimestre per número de persones superior a 3 que formin el nucli familiar), i els metres dels trams s’aniran corrent.